Öckerö Cementgjuteris verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning. Sand, jord och sten som material utgör en god grund för detta. Vårt miljöarbete ska bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar och förebyggande av miljöförorening genom att vi:           

 

  • Uppfyller lagar och andra relevanta krav inom miljöområdet som berör vår verksamhet.

 

  • Kontinuerligt skall anpassa vår verksamhet för en hållbar utveckling, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

 

  • Skall sträva efter minskad resursförbrukning, ökad återanvändning och återvinning.

 

  • Vid inköp av varor och tjänster ska deras påverkan på miljön ingå som en del av bedömningen.

 

  • Använder Bra Miljövalmärkt el. Användningen av ändliga energiresurser skall präglas av energihushållning.

 

  • I möjligaste mån samlastar, för att minska antalet tranporter.

 

  • Samtliga medarbetare ska ha den kompetens som krävs och resurser ska finnas för att uppfylla miljöpolicyns krav och intentioner.